ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

             ตามประกาศ จังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาจ้างซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๓๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น
             จ้างซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ กิโลกรัมๆ ละ ๑๑.๓๕ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น๒,๒๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นเป็นหนึ่งกรุ๊ป โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง