ยกเลิกการประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                   ด้วยจังหวัดเลย ได้ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๘๓๗,๖๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามประกาศจังหวัดเลย ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ กำหนดการขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศ จนถึงก่อนวันเสนอราคา และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. นั้น                 

                  เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย แต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวชอบด้วยระเบียบและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ จึงขอยกเลิกการประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในครั้งนี้