ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

yes ประกาศเจตนารมณ์ ฯ ภาษาไทย

► หนังสือเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนามในประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

• หนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาลงนามในหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

• หนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาลงนามในประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

► ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

► สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ประกาศเจตนารมณ์ ฯ (ภาษาไทย)

• สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) แนวตั้ง

• สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) แนวนอน

 

yes ประกาศเจตนารมณ์ ฯ ภาษาอังกฤษ

► หนังสือเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนามในประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

• หนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาลงนามในหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

• หนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาลงนามในประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภาษาอังกฤษ

► ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภาษาอังกฤษ

► สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ประกาศเจตนารมณ์ ฯ (ภาษาอังกฤษ)

• สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) แนวตั้ง

• สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) แนวนอน

Tags