ITA ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล EB1–EB2

EB 1

1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง    ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน       
2.คำสั่ง มาตรการ กลไก                                                                                        
3.กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน             
4.รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน                                                            
5.ฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน                         .

EB 2

1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
1.1 ข้อมูลผู้บริหาร
1.2 นโยบายของผู้บริหาร
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 1.โรงพยาบาลเลย   2.
โครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1.4 หน้าที่และอํานาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดต้ัง กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการฯ  พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน   เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชา
1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.7 ข้อมูลการติดต่อ 
1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ,Facebook Fanpageส่งข้อความ
1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ 
1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
1.13 ข้อบังคับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

3. แผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 

4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 1  2 

5. หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน 

6. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

7. รายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

8. รายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

    9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจําปีทื่ผ่านมา(ปีงบประมาณพ.ศ. 2563)

    9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจําปี2564   แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2564 งบลงทุน   แผนทางการเงิน(Planfin)

    9.3 ผลการดําเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจําปีประจําปี ตามรอบระยะเวลาที่กําหนดในกรอบแนวทาง

    9.4 ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง 

    9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1) 

10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

ข้อมูล ITA ปี 2563