ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อผ้าห่อเครื่องมือแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                     ด้วยจังหวัดเลย ได้ประกาศประกวดราคาซื้อผ้าห่อเครื่องมือแพทย์ จำนวน ๔ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๗๙,๖๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามประกาศจังหวัดเลย และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กำหนดการขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. นั้น

                    เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และเป็นผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๗ (๑) และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ จึงขอยกเลิกการประกวดราคาซื้อผ้าห่อเครื่องมือแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในครั้งนี้


เอกสารแนบ