ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ VRV/VRF รวมอุปกรณ์ประกอบงานติดตั้งและรื้อถอน

                    จังหวัดเลย โดยโรงพยาบาลเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ VRV/VRF รวมอุปกรณ์ประกอบงานติดตั้งและรื้อถอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๙๒๙,๙๙๖.๖๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทหกสิบสตางค์) ตามรายการ ดังนี้

                    - เครื่องปรับอากาศแบบ VRV/VRF รวมอุปกรณ์ประกอบงานติดตั้งและรื้อถอน จำนวน ๑ ชุด วงเงินงบประมาณ ๓๐,๔๒๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)

 


เอกสารแนบ