ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                  ตามที่จังหวัดเลย ได้ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) วงเงินงบประมาณ ๑,๓๔๘,๒๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 ตามประกาศจังหวัดเลย และเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ กำหนดการขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                 เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นข้อเสนอและเสนอราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อชอบด้วยระเบียบฯ จึงยกเลิกการประกวดราคาเช่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในครั้งนี้


เอกสารแนบ

Tags