ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อก๊าซทางการแพทย์ (ออกซิเจนเหลว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                     ด้วยจังหวัดเลย ได้ประกาศประกวดราคาซื้อก๊าซทางการแพทย์ (อ๊อกซิเจนเหลว) จำนวน ๖๖๒,๗๖๐ ลูกบาศก์เมตรๆ ละ ๖.๑๕ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๗๕,๙๗๔ บาท (สี่ล้านเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามประกาศจังหวัดเลย และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ กำหนดการขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. นั้น

                    เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาก๊าซทางการแพทย์ (อ๊อกซิเจนเหลว) สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่จะซื้อ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๗ (๑) และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ จึงขอยกเลิกการประกวดราคาซื้อก๊าซทางการแพทย์ (ออกซิเจนเหลว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในครั้งนี้

Tags