ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

               ตามที่จังหวัดเลย ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายการวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒๙ รายการ รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P๖๔๐๑๐๐๒๑๐๑๕ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ นั้น
               เนื่องจาก จังหวัดเลย ได้ยกเลิกรายการวัสดุเครื่องแต่งกาย จากเดิม จำนวน ๒๙ รายการ คงเหลือ จำนวน ๒๔ รายการ จึงขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้


เอกสารแนบ

Tags