ประกาศ เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

                     ตามประกาศ จังหวัดเลย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค หมวดผลไม้สำหรับผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

                     เนื่องจาก ผู้ชนะการเสนอราคา ไม่มาทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ตามที่จังหวัดเลยกำหนด

                     จังหวัดเลย ขอยกเลิกประกาศดังกล่าวและขอประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุดใหม่ ดังนี้

                    เป็นราคาที่รวม VAT            เป็นราคาที่ไม่รวม VAT

 

รายการที่พิจารณา

ผู้เสนอราคาดีที่สุด

ราคาที่เสนอ

วัสดุบริโภค หมวดผลไม้สำหรับผู้ป่วย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ครัวบ้านกิม ๑๙๖๘

๕๓๕,๓๙๒.๐๐

 

 

Tags