ประกาศประกวดราคาซื้อยา 7 รายการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

                ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

                       จังหวัดเลย ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔  จำนวน 7 รายการ ได้แก่  

1. Clindamycin ๖๐๐ mg/๔ mL solution for injection/infusion, ๔ mL vial

๒. Fluticasone ๕๐ mcg/๑ dose + Salmeterol ๒๕ mcg/๑ dose pressurised inhalation,    suspension, ๑๒๐ dose actuation

3. Rabies immunoglobulin (horse) ๒๐๐ iu/๑ mL) solution for injection, ๕ mL vial

4. Nicardipine hydrochloride ๑๐ mg/๑๐ mL solution for injection, ๑๐ mL ampoule

5. Desferrioxamine ๕๐๐ mg powder for solution for injection/infusion

6. Phenytoin sodium ๒๕๐ mg/๕ mL solution for injection/infusion, ๕ mL vial

7. Levetiracetam ๕๐๐ mg film-coated tablet

 ตามรายละเอียดแนบท้าย

Tags