ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Levetiracetam ๕๐๐ mg film-coated tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                   ตามประกาศ จังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Levetiracetam 500 mg film-coated tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 16/2564 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นั้น

                   Levetiracetam 500 mg film-coated tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๕๔๑๘๙) จำนวน 3,000 กล่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จำกัด (ขายส่ง,     ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 621,000 บาท (หกแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Tags