ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Clindamycin ๖๐๐ mg/๔ mL solution for injection/infusion, ๔ mL vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                    ตามประกาศ จังหวัดเลย เรื่อง ยา Clindamycin ๖๐๐ mg/๔ mL solution for injection/infusion, ๔ mL vial และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์            

(e-Bidding) เลขที่ ๑๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น

                   Clindamycin ๖๐๐ mg/๔ mL solution for injection/infusion, ๔ mL ampoule จำนวน ๑ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท พรอสฟาร์มา จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕๑,๓๔๙.๖๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบเก้าบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Tags