ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Desferrioxamine ๕๐๐ mg powder for solution for injection/infusion ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                    ตามประกาศ จังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Desferrioxamine ๕๐๐ mg powder for solution for injection/infusion ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น

                   Desferrioxamine mesilate ๕๐๐ mg powder for solution for injection/infusion,  ๑ vial (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๐๑๒๘๗๕) จำนวน ๒๐,๐๐๐ vial ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๔๕๖,๑๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Tags