ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Nicardipine hydrochloride ๑๐ mg/๑๐ mL solution for injection, ๑๐ mL ampoule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                    ตามประกาศ จังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Nicardipine hydrochloride ๑๐ mg/๑๐ mL solution for injection, ๑๐ mL ampoule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑1/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น

                   Nicardipine hydrochloride ๑๐ mg/๑๐ mL solution for injection/infusion,        ๑๐ mL ampoule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๖๙๒๖) จำนวน 12,000 หลอด ผู้เสนอราคาที่ชนะ       การเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี (ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๒๘,๘๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น      ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Tags