ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Rabies immunoglobulin (horse) ๒๐๐ iu/๑ mL solution for injection, ๕ mL vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                    ตามประกาศ จังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Rabies immunoglobulin (horse)      ๒๐๐ iu/๑ mL solution for injection, ๕ mL vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑2/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น

                   Rabies immunoglobulin (horse) ๒๐๐ iu/๑ mL solution for injection, ๕ mL vial (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๖๒๖๖๖) จำนวน 2,000 ขวด  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา       ได้แก่ 

บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด (ขายส่งขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 846,000 บาท (แปดแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Tags