ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Phenytoin sodium ๒๕๐ mg/๕ mL solution for injection/infusion, ๕ mL vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                    ตามประกาศ จังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Phenytoin sodium ๒๕๐ mg/๕ mL solution for injection/infusion, ๕ mL vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑5/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น

                   Phenytoin sodium ๒๕๐ mg/๕ mL solution for injection/infusion, ๕ mL vial (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๘๖๕๗๐๗) จำนวน ๑๐,๐๐๐ ขวด  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอวีเอส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (ขายส่งขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,230,000 บาท               (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Tags