ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีคัดเลือก

               ตามที่ จังหวัดเลย ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีคัดเลือก  นั้น
               จ้างบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑๑ เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๘๔,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


เอกสารแนบ