ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น              

               จังหวัดเลย ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) ได้แก่ หมวดงานเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมจัดหาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวนเงิน ๑๕,๔๒๒,๔๐๐ บาท และหมวดวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวนเงิน ๒,๐๔๓,๗๒๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๔๖๖,๑๒๐ บาท (สิบเจ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้


เอกสารแนบ

Tags