ประกาศสืบราคายา ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลลย

ประกาศ รพ เลย!!!  เปิดสืบราคายา ปีงบประมาณ 2565 ทางบริษัทสามารถเข้าไปยื่นในระบบ โดยผ่านหน้า เวปไซต์ของ รพ.เลย... เริ่มตั้งแต่วันนี้ 12 พฤศจิกายน 2564 - 3 ธันวาคม 2564
ราคาที่เสนอต้องยืนราคาเป็นระยะเวลา 1 ปี (12 พฤศจิกายน 2564 ถึง 3 ธันวาคม 2564) และถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องแจ้งให้ทราบและราคาที่แจ้งเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องยืนราคาถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

มีปัญหาหรือข้อสงสัยสอบถามที่
โทร. (042) 862123 ต่อ 2261, 2800 ภายในเวลา 14.00-16.00 น. ในวันและเวลาราชการ และ *ADD LINE ID: stockpharmacy (ฝ่ายจัดซื้อ รพ.เลย)*`

**** หมายเหตุ สะดวกให้ติดต่อทางไลน์นะคะ ขอโทรศัพท์กรณีเร่งด่วนหรือมีความจำเป็นจริง