กบข. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน

กำหนดแบบแสดงความประสงค์หรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน ปี พ.ศ.2564

   ด้วย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้ออก ประกาศคณะกรรมการกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 1 ฉบับ และ

ประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 2 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องมีสาระสำคัญโดยสังเขปดังต่อไปนี้  ...อ่านต่อ เอกสารแนบ


เอกสารแนบ

Tags