ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Levofloxacin 750 mg/150 ml solution for infusion, 150 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

                     ตามประกาศ จังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา 1 รายการ คือยา Levofloxacin  750 mg/150 ml solution for infusion, 150 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  เลขที่ 10/๒๕๖5 ลงวันที่ 27 ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น

                     Levofloxacin 750 mg/150 ml solution for infusion, 150 ml  จำนวน 4,340 ขวด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด (ขายส่ง)    ซึ่งเป็นผู้ประกอบการสัญชาติไทย เป็นเงินทั้งสิ้น 1,068,074 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นแปดพันเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง