ประกาศยกเลิกการประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติทางด้านเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยาพร้อมจัดหาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน ๔๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                   ตามที่จังหวัดเลย ได้ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติทางด้านเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยาพร้อมจัดหาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน ๔๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศจังหวัดเลย ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564 กำหนดการขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 17 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. นั้น

                   เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว ดังนั้น เพื่อให้เกิดการแข่งขันด้านราคา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จังหวัดเลย จึงยกเลิกการประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติทางด้านเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยาพร้อมจัดหาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน ๔๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในครั้งนี้ เพื่อประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ใหม่


เอกสารแนบ