ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารแห้ง จำนวน ๓๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                จังหวัดเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารแห้ง จำนวน ๓๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๙๒,๒๗๔.๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
๑.  กระทงแห้ง  จำนวน ๑๔,๒๐๐ อัน
๒.  กุ้งแห้ง  จำนวน ๒๐๐ กก.
๓.  เครื่องตุ๋น  จำนวน ๘๐ ห่อ
 ถั่วเขียว  จำนวน ๙๐๐ กก.
๕.  น้ำตาลปิ้บ  จำนวน ๓๐๐ กก.
๖.  ปลาจืด  จำนวน ๒๐๐ กก.
๗.  ปลาร้า  จำนวน ๓๐๐ ถุง
๘.  แป้งข้าวโพด  จำนวน ๒๐๐ กล่อง
๙.  แป้งมัน  จำนวน ๔๐๐ ถุง
๑๐.  โปรตีนเกษตร  จำนวน ๒๐๐ กก.
๑๑.  พริกแกงเขียวหวาน  จำนวน ๒๐๐ กก.
๑๒.  พริกแกงฉู่ฉี่  จำนวน ๑๐๐ กก.
๑๓.  พริกแกงเผ็ด  จำนวน ๓๐๐ กก.
๑๔.  พริกแกงแพนง  จำนวน ๒๐๐ กก.
๑๕.  พริกแกงส้ม  จำนวน ๖๐ กก.
๑๖.  พริกป่น  จำนวน ๗๐ กก.
๑๗.  พริกแห้งเม็ดใหญ่  จำนวน ๒๐๐ กก.
๑๘.  มะขามเปียก  จำนวน ๒๐๐ กก.
๑๙.  ไม้พะโล้  จำนวน ๑,๒๐๐ ถุง
๒๐.  ลูกเดือย  จำนวน ๙๐๐ กก.
๒๑.  สาคู  จำนวน ๙๐๐  ถุง 
๒๒.  เส้นเล็ก จำนวน ๘๐๐ กก.
๒๓.  เส้นหมี่ จำนวน ๑,๓๐๐ ห่อ
๒๔.  เส้นใหญ่ จำนวน ๘๐๐ กก.
๒๕.  ข้าวเหนียวขาว จำนวน ๒๐ กก.
๒๖.  ข้าวเหนียวดำ จำนวน ๒๐ กก.
๒๗.  บัวลอย จำนวน กก.
๒๘.  ครองแครง จำนวน กก.
๒๙.  ทับทิมกรอบ จำนวน ๑๐ กก.
๓๐.  สิงคโปร จำนวน กก.
๓๑.  น้ำสลัด จำนวน กระปุก
๓๒.  ขนมปังโฮลวีต จำนวน ปอนด์
๓๓.  ไส้กรอก หมู, ไก่ จำนวน ห่อ
๓๔.  เบอร์เกอร์หมู,ไก่ จำนวน ห่อ
๓๕.  โบโรน่า หมู,ไก่ จำนวน ห่อ
๓๖.  สปาเกตตี้  จำนวน กล่อง
๓๗.  ขนมไทย จำนวน ๓๐๐ ถาด/๖๐

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดเลย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.loeihospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๔๒๘๖ ๒๑๒๓ ต่อ ๒๒๗๖,๒๒๗๗ ในวันและเวลาราชการ

Tags