ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค หมวดผัก จำนวน ๕๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                จังหวัดเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค หมวดผัก จำนวน ๕๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๙๘,๓๑๐.๗๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยสิบบาทเจ็ดสิบสตางค์) ตามรายการ ดังนี้
 
๑.  กระชายหั่นฝอย   จำนวน  ๔๐ กก.
๒.  กระเทียม   จำนวน  ๙๐๐ กก.
๓.  กระหล่ำปลีตัดแต่งแล้ว   จำนวน  ๓,๒๐๐ กก.
๔.  กะทิสด   จำนวน  ๑,๕๐๐ กก.
๕.  ข่า,ตะไคร้   จำนวน  ๑,๖๐๐ กำ
๖.  ข้าวโพดหวาน   จำนวน  ๒,๖๐๐ ฝัก
๗.  ข้าวโพดอ่อน   จำนวน  ๙๐๐ กก.
๘.  ขิงอ่อน(หัว)   จำนวน  ๕๐ กก.
๙.  ขิงอ่อนหั่นฝอย   จำนวน  ๒๐๐ กก.
๑๐.  คะน้า   จำนวน  ๓,๔๐๐ กก.
๑๑.  แครอท   จำนวน  ๑,๒๐๐ กก.
๑๒.  ดอกกะหล่ำ   จำนวน  ๑,๔๐๐ กก.
๑๓.  ต้นหอม   จำนวน  ๕๐๐ กก.
๑๔.  แตงกวา   จำนวน  ๒,๐๐๐ กก.
๑๕.  ถั่วงอก   จำนวน  ๑,๔๐๐ กก.
๑๖.  ถั่วฝักยาว   จำนวน  ๒,๗๐๐ กก.
๑๗.  ถั่วลันเตา   จำนวน  ๘๐ กก.
๑๘.  น้ำเต้าอ่อน   จำนวน  ๑,๔๐๐ กก.
๑๙.  บวบหอม   จำนวน  ๑,๕๐๐ กก.
๒๐.  บวบเหลี่ยม   จำนวน  ๓๐๐ กก.
๒๑.  บล็อคโคลี่   จำนวน  ๑,๔๐๐ กก.
๒๒.  ใบกระเพรา (บาท)   จำนวน  ๓๐๐ กำ
๒๓.  ใบมะกรูด   จำนวน  ๖๐๐ กำ
๒๔.  ใบแมงลัก   จำนวน  ๕๐๐ กำ
๒๕.  ใบโหระพา  (บาท)   จำนวน  ๑,๑๐๐ กำ
๒๖.  ผักกวางตุ้ง   จำนวน  ๑,๕๐๐ กก.
๒๗.  ผักกาดขาว   จำนวน  ๒,๙๐๐ กก.
๒๘.  ผักขึ้นฉ่าย   จำนวน  ๔๐๐ กก.
๒๙.  ผักชีฝรั่ง   จำนวน  ๒๐๐ กก.
๓๐.  ผักชีลาว   จำนวน  ๒๐๐ กก.
๓๑.  ผักบุ้งจีน   จำนวน  ๖๐๐ กก.
๓๒.  ผักบุ้งไทย   จำนวน  ๙๐๐ กก.
๓๓.  เผือก   จำนวน  ๑,๔๐๐ กก.
๓๔.  พริกแดงใหญ่   จำนวน  ๙๐ กก.
๓๕.  พริกสด   จำนวน  ๓๐๐ กก.
๓๖.  พริกหยวก   จำนวน  ๑,๓๐๐ กก.
๓๗.  พริกหวาน   จำนวน  ๔๐ กก.
๓๘.  ฟักเขียว   จำนวน  ๒,๕๐๐ กก.
๓๙.  ฟักทอง   จำนวน  ๒,๑๐๐ กก.
๔๐.  มะเขือเครือ   จำนวน  ๔๐๐ กก.
๔๑.  มะเขือเทศ   จำนวน  ๑,๕๐๐ กก.
๔๒.  มะเขือพวง   จำนวน  ๓๐๐ กก.
๔๓.  มะเขือยาว   จำนวน  ๘๐๐ กก.
๔๔.  มะละ   จำนวน  ๕๐๐ กก.
๔๕.  มะละกอ   จำนวน  ๕๐๐ กก.
๔๖.  มันฝรั่ง   จำนวน  ๒๐๐ กก.
๔๗.  สายบัว   จำนวน  ๒๐๐ กก.
๔๘.  หอมแขก   จำนวน  ๖๐๐ กก.
๔๙.  หอมหัวใหญ่   จำนวน  ๓,๖๐๐ กก.
๕๐.  หัวผักกาด   จำนวน  ๒,๐๐๐ กก.
๕๑.  เห็ดเข็มทอง   จำนวน  ๗๐๐ กก.
๕๒.  เห็ดนางฟ้า   จำนวน  ๑,๓๐๐ กก.
๕๓.  เห็ดหอมแห้ง   จำนวน  ๕๐ กก.
๕๔.  เห็ดหูหนู   จำนวน  ๗๐๐ กก.
๕๕.  เห็ดออริจิ   จำนวน  ๙๐๐ กก.

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดเลย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.loeihospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๔๒๘๖ ๒๑๒๓ ต่อ ๒๒๗๖,๒๗๗๖ ในวันและเวลาราชการ

Tags