MOIT 19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG

มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ฯ

1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ 

2. แนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน ตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

การรวมกลุ่มของบุคลากรของหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG … ”

1. แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG ...

2. รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG ...

3. กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG ...

4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์