ยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือยึดจับกะโหลกด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                  ด้วยจังหวัดเลย โดยโรงพยาบาลเลย ได้ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือยึดจับกะโหลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ เครื่อง วงเงินงบประมาณ ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) ตามประกาศจังหวัดเลยฉบับ ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 54/2562 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 กำหนดการขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 และกำหนด ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. นั้น

                   เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อชอบด้วยระเบียบฯ จังหวัดเลย จึงขอยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งนี้


เอกสารแนบ

Tags