ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Atorvastatin ๔๐ mg film-coated tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            ตามประกาศ จังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Atorvastatin ๔๐ mg film-coated tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น

            Atorvastatin ๔๐ mg film-coated tablet จำนวน ๔๙๘,๖๐๐ เม็ด ราคาเม็ดละ ๑.๓๙ บาท ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (๑๙๗๙) จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๙๓,๐๕๔ บาท (หกแสนเก้าหมื่นสามพันห้าสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง