ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา ๔ รายการ ๑.Hyaluronate sodium eye drops ,๒.Sevelamer carbonate ๘๐๐ mg film-coated tablet ,๓.Brinzolamide eye drops, suspension, ๕ mL bottle ,๔.Leuprorelin acetate ๑๑.๒๕ mg powder and solvent for prolonged-

               ตามประกาศ จังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจำนวน 4 รายการ คือยา 1.Hyaluronate sodium ๑๘๐ mg/๑๐๐ mL eye drops solution,๐.๓ mL unit dose , 2.Sevelamer carbonate   ๘๐๐ mg film-coated tablet ,3.Brinzolamide ๑ g/๑๐๐ mL eye drops, suspension ,๕ mL bottle, 4.Leuprorelin acetate ๑๑.๒๕ mg powder and solvent for prolonged-release suspension for injection,๑ prefilled syr ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 16/2565 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565 นั้น

               1. Hyaluronate sodium ๑๘๐ mg/๑๐๐ mL eye drops solution,๐.๓ mL unit dose จำนวน 980 กล่อง ราคากล่องละ 888.10 บาท ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 870,338 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นสามร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               2. Sevelamer carbonate ๘๐๐ mg film-coated tablet จำนวน 540 ขวดๆละ 30 เม็ด ราคาขวดละ 1,677.76 บาท ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช    (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 905,990.40 บาท (เก้าแสนห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               3. Brinzolamide ๑ g/๑๐๐ mL eye drops, suspension, ๕ mL bottle จำนวน 2,380 ขวด ราคาขวดละ 234.33 บาท ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 557,705.40 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าบาทสี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

               4. Leuprorelin acetate ๑๑.๒๕ mg powder and solvent for prolonged-release suspension for injection, ๑ prefilled syr จำนวน 160 ขวด ราคาขวดละ 7,383 บาท ผู้เสนอราคา  ที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,181,280 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง