ขอเชิญสั่งจอง พระบางเมืองเลย เพื่อสมทบสร้างอาคาร ๑๐ ชั้นโรงพยาบาลเลย

        โครงการก่อสร้างอาคารพักคนไข้ ๑๐ ชั้น ซึ่งได้เริ่มดำเนินการครั้งแรกตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมานั้น

             ขณะนี้ได้มีการดำเนินการก่อสร้างมาอย่างต่อเนื่อง จนตอนนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้ว โดยงานทุกอย่างเป็นไปตามเกณฑ์ที่

ทางคณะกรรมการได้วางไว้ ส่วนความคืบหน้าในการปรับปรุงการให้บริการถือว่ามีพัฒนาการที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงตัวอาคาร

ห้องผ่าตัดใหม่, เครื่องมือ MRI และ ศูนย์เดเคโมที่ใช้รักษาโรคมะเร็ง ทำให้ผู้ป่วยที่มาใช้บริการได้รับการอำนวยความสะดวกมากขึ้น

        ขณะเดียวกัน ทางโรงพยาบาลเลย ยังขาดงบประมาณอีกจำนวนมากในการสร้างห้องผ่าตัดและการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์เพิ่มเติม

ซึ่งต้องใช้งบประมาณถึง ๔๗๐ ล้านบาท โดยจังหวัดเลยยังคงเปิดรับบริจาคเงินสมทบทุนฯโรงพยาบาลเลยอยู่เรื่อยๆ จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ

          จึงขอเชิญชวนประชาชน ร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนตามกำลังศรัทธา เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลเลย เนื่องจากโครงการดังกล่าวนอกจาก

จะอาศัยงบประมาณจากภาครัฐแล้ว ยังต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนด้วยดังที่ทราบนั้น

           ทั้งนี้จังหวัดเลย มีพระเก่าแก่ประจำจังหวัด คือพระบางเมืองเลย ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดศรีสุทธาวาส(พระอารามหลวง) หรือวัดเลยหลง  

พระเดชพระคุณพระราชวชิรสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ) จึงมีแนวคิดที่จะเสนอส่วนราชการจังหวัดเลยและคณะสงฆ์จังหวัดเลยทั้ง ๒ นิกาย พร้อมด้วย

โรงพยาบาลเลยได้ร่วมกันจัดสร้างพระบางเมืองเลย(จำลอง) เพื่อนำรายได้สมทบสร้างโรงพยาบาลเลยและพุทธมณฑลจังหวัดเลย โดยหักค่าใช้จ่ายต้นทุนแล้ว  

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

                 ๑ สมทบการก่อสร้างอาคาร ๑๐ ชั้นโรงพยาบาลเลย

ลิ้งจองพระ yes https://moph.cc/LH-donate


เอกสารแนบ

Tags