ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

                ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

                จังหวัดเลย ขอประกาศเผยแพร่แผนบำรุงรักษาครุภัณฑ์และระบบสนับสนุนทางการแพทย์ แผนปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๑๓ รายการจ้างสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ รพ.เลย,รพ.สาขา และรพ.สต. วงเงินงบประมาณ ๑,๙๐๕,๔๑๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าพันสี่ร้อยสิบห้าบาทถ้วน) ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้


เอกสารแนบ

Tags