ประกาศโรงพยาบาลเลย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลเลย จำนวน 4 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลเลย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 4 อัตรา 

2. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา 

3. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา 

4. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 3 อัตรา 

กำหนดการรับสมัคร  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน – 22 มิถุนายน 2565  

วิธีการสมัคร 1. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครงานตามเอกสารแนบท้าย กรอกเอกสารแล้วนำมายื่นได้ที่หน้าห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลย

                  2. สมัครด้วยตนเองได้ที่หน้าห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลย

                  ตามวันและเวลาราชการ (8.30 น. - 16.30 น.)

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ