ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลเลย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินบุคคล ยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆตามที่กำหนด ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลย

ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565 ตามวันและเวลาราชการ (08.30 น. - 16.30 น.)

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ