ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Cefdinir 100 mg capsule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                         ตามประกาศ จังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Cefdinir 100 mg capsule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 20/2565 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นั้น

                         ยา Cefdinir 100 mg capsule จำนวน 70,000 แคปซูล ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 749,000 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง