ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Human serum albumin ๒๐ g/mL solution for infusion, ๕๐ mL vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                   ตามประกาศ จังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Human serum albumin ๒๐ g/mL solution for infusion, ๕๐ mL vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 20/2565 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นั้น

                   ยา Human serum albumin ๒๐ g/mL solution for infusion, ๕๐ mL vial จำนวน 3,660 ขวด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 2,905,820.40 บาท (สองล้านเก้าแสนห้าพันแปดร้อยยี่สิบบาทสี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่า  เพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง