ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Rabies vaccine (vero cell) 2.5 iu powder and solvent for solution for injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

             ตามประกาศ จังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Rabies vaccine (vero cell) 2.5 iu powder and solvent for solution for injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 21/2565 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นั้น

             ยา Rabies vaccine (vero cell) 2.5 iu powder and solvent for solution for injection จำนวน 4,160 ขวด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,010,422.40 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสี่ร้อยยี่สิบสองบาทสี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ  ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง