ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

จังหวัดเลย ได้คัดเลือกข้าราชการผู้ผ่่านการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น (ตำแหน่งระดับควบ) จำนวน 1 ราย คือ นายกิตติพงษ์ วันทองสุข

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ


เอกสารแนบ