ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ผ้าห่อเครื่องมือแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 ตามประกาศ จังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อผ้าห่อเครื่องมือแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๕๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

               ผ้าห่อเครื่องมือแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไบโอ-เท็ค เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘๘,๙๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


เอกสารแนบ