ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 ตามประกาศจังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 4 สิงหาคม  2565 และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 24/2565 ฉบับลงวันที่ 4 สิงหาคม 2565

                 เนื่องจาก ขอปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อให้ครบถ้วนมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐