ประกาศโรงพยาบาลเลย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลเลย จำนวน 5 ตำแหน่ง

                   โรงพยาบาลเลย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 5 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพหรือตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาลวิชาชีพที่ยังไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพ) จำนวน 5 อัตรา 

2. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา 

3. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา 

4. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 2 อัตรา 

5. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม – 24 สิงหาคม 2565  

วิธีการสมัคร 1. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครงานตามเอกสารแนบท้าย กรอกเอกสารแล้วนำมายื่นได้ที่หน้าห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลย

                  2. สมัครด้วยตนเองได้ที่หน้าห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลย

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 

Tags