ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Dextrose ๕ g/๑๐๐ mL + sodium chloride 4๕๐ mg/๑๐๐ mL solution for infusion, ๑ L bag ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ จังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Dextrose ๕ g/๑๐๐ mL + sodium chloride ๔๕๐ mg/๑๐๐ mL solution for infusion, ๑ L bag ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น

ยา Dextrose ๕ g/๑๐๐ mL + sodium chloride ๔๕๐ mg/๑๐๐ mL solution for infusion, ๑ L bag จำนวน ๔๙,๒๒๐ ถุง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๘๐,๓๗๙ บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง