ที่อยู่ ติดต่อเรา

โรงพยาบาลเลย 32/1

ถนนมลิวรรณ ต.กุดป่อง 

อ.เมือง จ.เลย 42000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000376383

 

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน