ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อยา 1 รายการ คือยา Calcitriol ๐.๒๕ mcg soft capsule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                   ตามที่จังหวัดเลย ได้ประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 1 รายการ คือยา Calcitriol ๐.๒๕ mcg soft capsule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 35/2565 ตามประกาศ    จังหวัดเลย ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงโรงพยาบาลเลย ปีงบประมาณ ๒๕๖5 กำหนดขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. นั้น

                   จังหวัดเลย ได้ตรวจสอบพบว่า มีความคลาดเคลื่อนในเอกสารการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ   ของยา Calcitriol ๐.๒๕ mcg soft capsule ในส่วนของรายละเอียด ข้อ 3 คุณสมบัติทั่วไป (ข้อ 3.3) บรรจุภัณฑ์ บรรจุในภาชนะบรรจุยาฉีดชนิดแก้วปราศจากเชื้อ โดยมีการกำหนดบรรจุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อไม่ถูกต้องในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งที่ถูกต้องจะต้องเป็น (ข้อ 3.3) บรรจุภัณฑ์ บรรจุในภาชนะปิดสนิทและบรรจุภัณฑ์ป้องกันแสง เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อ เป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ จึงให้ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งนี้

Tags