ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

             

               ตามประกาศ จังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น
               วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไทวิศว์ พลาสอิเลคทริค จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๑๓,๑๓๘.๐๐ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
   
   
 
               (นายบัญชา ผลานุวงษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย ปฏิบัติราชการแทน
                ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย