Recent Posts

ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมแผ่นทดสอบตรวจกรองแอนติบอดี ตรวจหาความเข้ากันได้ของเลือด และแผ่นทดสอบตรวจหมู่โลหิต จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์จำแนกชนิดของเชื้อจุลชีพและทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพแบบอัตโนมัติ พร้อมชุดทดสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

Tags