ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รวมวงเงินงบประมาณ ๓,๓๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) สำหรับให้บริการผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน โรงพยาบาลเลย โดยจัดซื้อด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน จากกรมการขนส่งทางบก ปีงบประมาณ ๒๕๖๕