สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย

  "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย"   
    • หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. ที่ มท 0201.2/ว8133 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
    • หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. และ สร.มท. ที่ มท 0201.2/ว8134 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
    • หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0201.2/ว8135 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
       - สื่อประชาสัมพันธ์โปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Poster) เรื่องธงชาติไทย 1
       - สื่อประชาสัมพันธ์โปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Poster) เรื่องธงชาติไทย 2
       - สื่อประชาสัมพันธ์โปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Poster) เรื่องธงชาติไทย 3