ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกระบอกฉีดยาชนิดพลาสติก จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

               ตามประกาศ จังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อกระบอกฉีดยาชนิดพลาสติก จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น
               ๑. กระบอกฉีดยาชนิดพลาสติกใช้แล้วทิ้ง ๑ ซีซี (Insulin) จำนวน ๕๒๘,๓๐๐ ชิ้น/piece ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เมดิคอล ดิสทริบิวชั่น แอนด์ คอลเลคชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๒๔,๕๒๕.๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. กระบอกฉีดยาชนิดพลาสติกใช้แล้วทิ้ง ๑ ซีซี จำนวน ๗๒,๐๐๐ ชิ้น/piece ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เมดิคอล ดิสทริบิวชั่น แอนด์ คอลเลคชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. กระบอกฉีดยาชนิดพลาสติกใช้แล้วทิ้ง ๓ ซีซี จำนวน ๒๓๗,๗๐๐ ชิ้น/piece ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เมดิคอล ดิสทริบิวชั่น แอนด์ คอลเลคชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๗,๗๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๔. กระบอกฉีดยาชนิดพลาสติกใช้แล้วทิ้ง ๕ ซีซี จำนวน ๓๖๕,๔๐๐ ชิ้น/piece ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เมดิคอล ดิสทริบิวชั่น แอนด์ คอลเลคชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘๓,๖๗๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๕. กระบอกฉีดยาชนิดพลาสติกใช้แล้วทิ้ง ๑๐ ซีซี จำนวน ๓๘๒,๕๐๐ ชิ้น/piece ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เมดิคอล ดิสทริบิวชั่น แอนด์ คอลเลคชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๓๑,๑๒๕.๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๖. กระบอกฉีดยาชนิดพลาสติกใช้แล้วทิ้ง ๒๐ ซีซี จำนวน ๑๓๘,๒๐๐ ชิ้น/piece ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไซโน เมดิคอล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๔,๐๒๖.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันยี่สิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๗. กระบอกฉีดยาชนิดพลาสติกใช้แล้วทิ้ง ๕๐ ซีซี จำนวน ๑๗,๖๐๐ ชิ้น/piece ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไซโน เมดิคอล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


เอกสารแนบ