ประกาศโรงพยาบาลเลย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลเลย จำนวน 6 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลเลย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 6 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพหรือตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาลวิชาชีพที่ยังไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพ) จำนวน 5 อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 10 อัตรา

4. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 10 อัตรา 

5. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 3 อัตรา 

6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา 

กำหนดการรับสมัคร  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม – 21 ธันวาคม 2565

วิธีการสมัคร 1. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครงานตามเอกสารแนบท้าย กรอกเอกสารแล้วนำมายื่นได้ที่หน้าห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลย

                  2. สมัครด้วยตนเองได้ที่หน้าห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลย

                     ทั้งนี้ ภายในวันและเวลาราชการ (8.30 น. - 16.30 น.)

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ