ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Metronidazole ๕๐๐ mg/๑๐๐ mL solution for infusion, ๑๐๐ mL vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                  ตามประกาศ จังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Metronidazole ๕๐๐ mg/๑๐๐ mL solution for infusion,๑๐๐ mL vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 5/2566ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นั้น

                   ยา Metronidazole ๕๐๐ mg/๑๐๐ mL solution for infusion,๑๐๐ mL vial จำนวน 48,000 ขวด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี เป็นเงินทั้งสิ้น 720,000 บาท(เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง